Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadania Urzędu

Zadania Urzędu

    Urząd Gminy stanowi aparat pomocniczy Wójta oraz Rady Gminy zapewniający realizację zadań własnych gminy.

 

Zadania te obejmują w szczególności sprawy:
·   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
·   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
·   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
·   lokalnego transportu zbiorowego,
·   ochrony zdrowia,
·   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
·   gminnego budownictwa mieszkaniowego,
·   edukacji publicznej,
·   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
·  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
·   targowisk i hal targowych,
·   zieleni gminnej i zadrzewień,
·   cmentarzy gminnych,
·   porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
·   utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
·   polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
·   wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
·   promocji gminy,
·   współpracy z organizacjami pozarządowymi,
·   współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gmina wykonuje ponadto zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.  

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-01-03 19:45przez:
Opublikowano:2016-01-03 13:09przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:5035

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.