Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadania Urzędu

Zadania Urzędu

    Urząd Gminy stanowi aparat pomocniczy Wójta oraz Rady Gminy zapewniający realizację zadań własnych gminy.

 

Zadania Urzędu

    Urząd Gminy stanowi aparat pomocniczy Wójta oraz Rady Gminy zapewniający realizację zadań własnych gminy.

 

Zadania te obejmują w szczególności sprawy:
·   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
·   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
·   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
·   lokalnego transportu zbiorowego,
·   ochrony zdrowia,
·   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
·   gminnego budownictwa mieszkaniowego,
·   edukacji publicznej,
·   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
·  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
·   targowisk i hal targowych,
·   zieleni gminnej i zadrzewień,
·   cmentarzy gminnych,
·   porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
·   utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
·   polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
·   wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
·   promocji gminy,
·   współpracy z organizacjami pozarządowymi,
·   współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gmina wykonuje ponadto zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.  

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-01-03 19:45:45przez:
Opublikowano:2016-01-03 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:2563

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Kontakt