Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wniosek o dofinansowanie ze środków na realizację GPRPA

OGŁOSZENIE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Platerówce  informuje, że na podstawie art. 41  ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  przeciwdziałaniu  narkomanii  (Dz. U. 2020 r. poz. 2050 ze zm.), art.2 ust.3, art.13, art.14, art.15, art.16  Ustawy z dnia 11.09.2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2021.poz.1956 ze zm.),  art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały NR XXII/176/21 Rady Gminy w Platerówce z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok” realizuje zadania w zakresie dofinansowania działań profilaktycznych ze środków  funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii w zakresie:

a) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, m. in. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez realizację programów korekcyjno - edukacyjnych.

b) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, m. in. poprzez finansowanie programów edukacyjno - profilaktycznych dla dzieci i dorosłych.

c) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

1.Dofinansowanie realizacji ww. zadań może zostać udzielone wyłącznie na podstawie złożonego wniosku.

 1. Wnioski o dofinansowanie należy składać na odpowiednim druku (dostępny w BIP Urzędu Gminy w Platerówce oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce oraz stronie internetowej www.gminaplaterowka.pl).
 2. Do wniosku należy dołączyć Program Profilaktyczny ściśle związany z profilaktyką uzależnień (wskazane jest aby programy były realizowane przez osoby z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym). Każdy program profilaktyczny musi być zakończony ewaluacją. Składane programy powinny stanowić część realizowanych w placówkach oświatowych programów profilaktyki.
 3. Przy sporządzaniu wniosków należy kierować się wytycznymi: "Rekomendacje do realizowania
  i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA" na dany rok.
 4. Gmina bierze udział w Profilaktycznych Kampaniach Społecznych (np. Postaw na rodzinę, Przeciw pijanym kierowcom ), z których materiały mogą zostać wykorzystane podczas opracowywania Programu Profilaktycznego.
 5. Podczas rozpatrywania wniosków w pierwszej kolejności udzielane będzie dofinansowanie realizacji programów rekomendowanych związanych z profilaktyką uniwersalną, selektywną i wskazującą (dostępne na stronie: www.programyrekomendowane.pl).
 6. Wnioski należy składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Platerówce w terminie do 28.10.2022r.
 7. Realizacja programów może odbywać się do 10.12.2022 r.
 8. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braków formalnych w złożonym w wniosku wnioskodawca ma obowiązek jego uzupełnienia, jako warunek jego rozpatrzenia.
 9. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana.
 10. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji opiniującej.
 11. Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w  oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji. Nie przesłanie oświadczenia tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.
 12. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Platerówce a Zleceniobiorcą. 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-05-09 08:32:15przez:
Opublikowano:2019-05-09 08:30:30przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:2435

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Kontakt

Gmina Platerówka

Urząd Gminy w Platerówce

Platerówka 20

59-816 Platerówka

tel. 75 722 16 90

fax. 75 724 11 85