Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wniosek o dofinansowanie ze środków na realizację GPRPA

OGŁOSZENIE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Platerówce  informuje, że na podstawie art. 41  ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  przeciwdziałaniu  narkomanii  (Dz. U. 2022 r. poz. 2600 ze zm.),  art.2 ust.3, art.13, art.14, art.15, art.16  Ustawy z dnia 11.09.2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2022.poz.1608),  art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały NR XXIII/188/22 Rady Gminy w Platerówce z dnia 28.03.2022r. w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025? realizuje zadania w zakresie dofinansowania działań profilaktycznych ze środków  funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii w zakresie:

a) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, dotkniętych przemocą lub będących jej świadkami, współpraca
z placówkami działającymi w tych obszarach w najbliższej odległości, jak również na terenie całego kraju.

b) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy m. in. poprzez finansowanie programów edukacyjno - profilaktycznych dla dzieci i dorosłych; dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej; wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji i o naukowych podstawach w szkołach i innych placówkach oświatowych i opiekuńczo ? wychowawczych; edukację rodziców i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania patologiom społecznym, w szczególności wdrażania programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży; organizację warsztatów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży.

c) Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, m. in. poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej; organizowanie warsztatów; dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych dotyczących odpowiedzialnego i bezpiecznego używania internetu i urządzeń mobilnych przez dzieci i młodzież.

d) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

O dofinansowanie działań profilaktycznych ze środków  funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii mogą ubiegać się jednostki (instytucje, placówki oświatowe, stowarzyszenia) mające w swoim  statucie zapis o realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i  przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dofinansowanie realizacji ww. zadań może zostać udzielone wyłącznie na podstawie złożonego wniosku.

Wnioski o dofinansowanie należy składać na odpowiednim druku (dostępny na stronie bip Urzędu Gminy w Platerówce oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce ).

Do wniosku należy dołączyć  Program Profilaktyczny ściśle związany z profilaktyką uzależnień (wskazane jest aby programy były  realizowane przez osoby z odpowiednim przygotowaniem
merytorycznym). Każdy program profilaktyczny musi być zakończony ewaluacją. Rekomenduje się aby programy zawierały działania długofalowe.

Przy sporządzaniu wniosków należy kierować się wytycznymi KCPU: "Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii? na dany rok.

Gmina bierze udział w Profilaktycznych Kampaniach Społecznych (np. Postaw na rodzinę, Przeciw pijanym kierowcom ), z których materiały mogą zostać wykorzystane podczas opracowywania  Programu Profilaktycznego.

Podczas rozpatrywania wniosków w pierwszej kolejności udzielane będzie dofinansowanie realizacji programów rekomendowanych związanych z profilaktyką uniwersalną, selektywną i wskazującą
(dostępne na stronie: www.programyrekomendowane.pl).

Wnioski należy składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Platerówce w terminie do końca października danego roku.

Realizacja  programów i rozliczenie dofinansowania może odbywać się do dnia  15 grudnia danego roku.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku  braków formalnych  w złożonym w wniosku wnioskodawca ma obowiązek jego uzupełnienia, jako warunek jego rozpatrzenia.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana.

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji.

Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w  oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji. Nie przesłanie oświadczenia tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Platerówce a Zleceniobiorcą. 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-05-09 08:32przez:
Opublikowano:2019-05-09 07:57przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:5400

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.