Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Do Urzędu Gminy w Platerówce  (dalej „Urząd”) można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek:

Klient w zakresie dostępności Urzędu może:

1)      poinformować o braku dostępności;

2)      złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;

3)      złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta Urzędu.

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Urzędu osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Urzędu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:

1)      dane kontaktowe wnioskodawcy;

2)      wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

3)      wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4)      wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji:

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Urzędu jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku:

Wniosek można:

1)      przesłać na adres: Urząd Gminy w Platerówce, Platerówka 20, 59-816 Platerówka

2)      złożyć w sekretariacie Urzędu w godzinach funkcjonowania Urzędu;

3)      przesłać za pośrednictwem ePUAP (www.epuap.gov.pl);

4)      przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: sekretariat@gminaplaterowka.pl

Wnioski rozpatrywane są przez Koordynator ds. dostępności.

Tryb odwoławczy:

W przypadku gdy Urząd nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

1)      w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo

2)      w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo

3)      z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

– wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Kto może wystąpić z żądaniem:

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Urzędu lub ich elementów może:

1)      poinformować o braku dostępności;

2)      złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;

3)      złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

1)      dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2)      wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu, które mają być dostępne cyfrowo;

3)      wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4)      wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji:

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Urząd niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Urzędu powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania:

Żądanie można:

1)      przesłać na adres: Urząd Gminy w Platerówce, Platerówka 20, 59-816 Platerówka

2)      złożyć w sekretariacie Urzędu w godzinach funkcjonowania Urzędu;

3)      przesłać za pośrednictwem ePUAP (www.epuap.gov.pl);

4)      przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: sekretariat@gminaplaterowka.pl

Wnioski rozpatrywane są przez Koordynator ds. dostępności.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

1)      Urząd odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu, wskazanych w żądaniu, albo

2)      osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Urzędu skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-21 10:30przez:
Opublikowano:2021-09-21 10:35przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:1757

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.