Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert oraz zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z zm.) oraz Uchwały nr XXI/159/21 Rady Gminy w Platerówce z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok

ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku oraz zaprasza do składania ofert w tym zakresie.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowania jego realizacji.

 

Cel konkursu

Konkurs ma na celu zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Kwota wydatkowana na dofinansowanie niżej wymienionych zadań w 2021 roku wynosi -

34 000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowanie niżej wymienionych zadań w 2022 roku wynosi –

25 000,00 zł

 

  1. RODZAJ ZDAŃ

 1. Organizacja zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych.

 1. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych.

 1. Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej

 1. Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

W ramach wymienionych wyżej zadań:

 • rozwijanie dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez realizację systemu szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych;

 • rozwijanie dyscypliny sportowej – tenisa stołowego poprzez realizację szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych;

 • propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania

- prowadzenie zajęć treningowych,

- organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

- organizacja i udział w innych zawodach i turniejach sportowych,

- utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej i obiektów sportowych na terenie gminy.

Beneficjenci zadania

- dzieci, młodzież i dorośli zrzeszona w stowarzyszeniach sportowych z terenu gminy Platerówka

Koszty pokrywane z dotacji:

- zakup sprzętu sportowego,

- transport,

- delegacje zbiorowe na zawody,

- ekwiwalenty sędziowskie,

- wynagrodzenie szkoleniowców i trenerów,

- opłaty licencyjne i startowe,

- zapewnienie odpowiednich strojów sportowych,

- zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania.

- zakup nagród rzeczowych,

- zakup produktów żywnościowych.

 

II. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI

   1. Przepisy prawne:

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2020 r., poz.1057 z zm.),

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z zm.),

 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2057 z zm.)

 

2. Warunki przystąpienia do konkursu:

     • Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu organizacje pozarządowe, którymi są osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw w tym stowarzyszenia i fundacje w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

     • Złożenie w terminie poprawnie wypełnionej oferty, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, która zagwarantuje wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

     • Posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczonej kadry i znajomości lokalnych uwarunkowań realizacji zadania.

 

   1. Termin i miejsce składania ofert konkursowych:

 • Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 11 stycznia 2022 r. do godziny 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Platerówce, Platerówka 20, 59-816 Platerówka “KONKURS – UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2022 ROKU

 • Wyznaczony wyżej termin dotyczy również ofert przekazywanych drogą pocztową.

 • Oferta złożona z naruszeniem wskazanego wyżej terminu nie będzie objęta procedurą konkursową. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonej oferty. Nie przewiduje się przesyłania ofert droga elektroniczną.

   1. Termin , tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 • Otwarcie ofert spełniających wymogi nastąpi w terminie 14 dni.

 • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 25 stycznia 2022 r.

- Ogłoszenie zawierające rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w BIP Urzędu Gminy w Platerówce oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty i jej zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Platerówka.

 

Nie przewiduje się postępowania odwoławczego od podjętej decyzji.

- Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisje Konkursową

przy zastosowaniu następujących kryteriów merytorycznych:

a) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,

b) doświadczenie oferenta,

c) korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania,

d) doświadczenie w dotychczasowej pracy z Gminą,

e) zgodność tematyki oferty z celami statutowymi wnioskodawcy,

f) rzetelność przedstawionego budżetu,

g) adresatami zadania będą wyłącznie mieszkańcy Gminy.

- Dotacji nie można przeznaczyć na:

      • prowadzenie działalności gospodarczej,

      • prowadzenie działalności politycznej.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Realizacja zadań objętych konkursem powinna być zakończona do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 2. Rozliczenia z przyznanej dotacji dokonywane będą na podstawie sprawozdania z wykonania zadania publicznego sporządzonego według wzoru określonego w wymienionym na wstępie ogłoszenia rozporządzeniu.

 3. Kwota dotacji może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w przypadku zmiany budżetu gminy, zmniejszającej lub zwiększającej środki finansowe dla danego działu klasyfikacji budżetowej.

 4. Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygania konkursu.

 5. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Sekretarz Gminy.

 

                                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Platerwka

                                                                                                                                                                                                                    /-/ Krzysztof Halicki

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-09 13:00:13przez:
Opublikowano:2021-12-09 14:42:33przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:639

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Kontakt

Gmina Platerówka

Urząd Gminy w Platerówce

Platerówka 20

59-816 Platerówka

tel. 75 722 16 90

fax. 75 724 11 85