Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

Platerówka, dnia 27 grudnia 2021 r.

INFORMACJA

          Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z  2020 r., poz. poz. 1057 ze zm.) oraz w związku z otwartymi konkursami ofert na wsparcie realizacji zadań gminy w roku 2022 Wójt Gminy Platerówka ogłosił nabór skierowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów ujętych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Konkursowej.

We wskazanym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna kandydatura.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Platerówka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Krzysztof Halicki 

____________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z zm.) Wójt Gminy Platerówka ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert Wójt Gminy Platerówka powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych-oświadczenie;

  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie- oświadczenie;

  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności-oświadczenie;

  4. nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy przed upływem roku od daty wszczęcia postępowania konkursowego-oświadczenie;

  5. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji), zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.

 

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

  1. ocena merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;

  2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

  3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Platerówka.

Miejsce i termin złożenia kandydatury

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Platerówce, Platerówka 20, 59-816 Platerówka lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 22 grudnia 2021 r.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Wójt Gminy Platerówka w 2022 roku”.

 

                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Platerówka

                                                                                                                                                                                                        /-/ Krzysztof Halicki

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-09 13:02:01przez:
Opublikowano:2021-12-09 14:41:46przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:466

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Kontakt

Gmina Platerówka

Urząd Gminy w Platerówce

Platerówka 20

59-816 Platerówka

tel. 75 722 16 90

fax. 75 724 11 85