XXII Sesja Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 sierpnia 2017

K O M U N I K A T

   

       Podaję do wiadomości mieszkańców gminy, że w dniu 04.09.2017r. o godz. 1600 w świetlicy Domu Strażaka  w Platerówce

odbędzie się

XXII  SESJA  ZWYCZAJNA

RADY GMINY PLATERÓWKA

z następującym porządkiem dziennym:

1.   Informacja Wójta z działalności   w okresie między sesjami.

2.   Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji.

3. Informacja z wykonania budżetu gminy Platerówka za I półrocze 2017r.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1/ w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerówka;

2/ w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy logopedów, neurologopedów, terapeutów ruchowych, psychologów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerówka;

3/ w sprawie zmiany Uchwały nr XX/116/17 Rady Gminy w Platerówce z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Platerówka oraz granic ich obwodów;

4/ w sprawie zmiany “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2017 rok”;

5/ w sprawie: zasad poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;

6/ w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Platerówka na lata 2017-2020; 

7/ w sprawie: zmian w budżecie gminy Platerówka na 2017 rok.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski  radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

          Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Michał Mazur

 

Pliki do pobrania