Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert oraz zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z zm.) oraz Uchwały nr XXI/159/21 Rady Gminy w Platerówce z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok

 

ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku oraz zaprasza do składania ofert w tym zakresie.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowania jego realizacji.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

Kwota przeznaczona na dofinansowanie niżej wymienionych zadań w 2021 roku wynosi -

50 000,00

Kwota przeznaczona na dofinansowanie niżej wymienionych zadań w 2022 roku wynosi –

45 000,00

 1. RODZAJ ZADAŃ

 1. Realizacja zdań z zakresu ochrony p. pożarowej na terenie gminy Platerówka i poza jej terenem.

 2. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

 3. Czynny udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zagrożeń.

 4. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

W ramach wymienionych wyżej zadań:

 • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

 • prowadzenie działań ratowniczych,

 • usuwanie skutków pożarów i klęsk żywiołowych,

 • organizowanie pożarniczego wychowania dzieci i młodzieży.

 

Beneficjenci zadania

- mieszkańcy gminy Platerówka zrzeszeni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Platerówce i Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosieniu

Koszty pokrywane z dotacji:

- koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia,

- zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,

- zapewnienia umundurowania członków ochotniczych straży pożarnych,

- zapewnienie ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej,

- ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich

 

II. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI

   1. Przepisy prawne:

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2020 r., poz.1057 z zm.),

 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z zm.),

 3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2057 z zm.)

 

 

2. Warunki przystąpienia do konkursu:

     • Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli organizacje pozarządowe, którymi są osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw w tym stowarzyszenia i fundacje w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

     • Złożenie w terminie poprawnie wypełnionej oferty, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, która zagwarantuje wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

     • Posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczonej kadry i znajomości lokalnych uwarunkowań realizacji zadania.

 

   1. Termin i miejsce składania ofert konkursowych:

 • Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 11 stycznia 2022 roku do godziny 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Platerówce, Platerówka 20, 59-816 Platerówka w zamkniętych kopertach z dopiskiem “KONKURS – PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W 2022”

 • Wyznaczony wyżej termin dotyczy również ofert składanych drogą pocztową.

 • Oferta złożona z naruszeniem wskazanego wyżej terminu nie będzie objęta procedura konkursową. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonej oferty. Nie przewiduje się przesyłania ofert droga elektroniczną.

   1. Termin , tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 • Otwarcie ofert spełniających wymogi nastąpi w terminie 14 dni.

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 stycznia 2022 r.

 • Ogłoszenie zawierające rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty i jej zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Platerówka.

Nie przewiduje się postępowania odwoławczego od podjętej decyzji.

 • Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisje Konkursową przy zastosowaniu następujących kryteriów merytorycznych:

 1. merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,

 2. doświadczenie oferenta,

 3. korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania,

 4. doświadczenie w dotychczasowej pracy z Gminą,

 5. zgodność tematyki oferty z celami statutowymi wnioskodawcy,

 6. rzetelność przedstawionego budżetu,

 7. adresatami zadania będą wyłącznie mieszkańcy Gminy.

 • Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • prowadzenie działalności gospodarczej,

 • prowadzenie działalności politycznej.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Realizacja zadań objętych konkursem powinna być zakończona do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 2. Rozliczenia z przyznanej dotacji dokonywane będą na podstawie sprawozdania z wykonania zadania publicznego sporządzonego według wzoru określonego w wymienionym na wstępie ogłoszenia rozporządzeniu.

 3. Kwota dotacji może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w przypadku zmiany budżetu gminy, zmniejszającej lub zwiększającej środki finansowe dla danego działu klasyfikacji budżetowej.

 4. Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygania konkursu.

 5. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Sekretarz Gminy.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Platerówka

                                                                                                                                                                                                                                     /-/ Krzysztof Halicki 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-09 12:56:06przez:
Opublikowano:2021-12-09 14:42:59przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:442

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Kontakt

Gmina Platerówka

Urząd Gminy w Platerówce

Platerówka 20

59-816 Platerówka

tel. 75 722 16 90

fax. 75 724 11 85