Gmina Platerówka

Aktualności

Artykuły

KOMUNIKAT W SPRAWIE WODY

Platerówka, dnia 15 listopada 2017 roku

 

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu woda pochodząca z wodociągu sieciowego w Zalipiu jest bezpieczna w badanym zakresie dla zdrowia ludziego.  oraz spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989).

 

Urząd Gminy w Plateówce

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Platerówka, dnia 10 listopada 2017 roku

 

 

KOMUNIKAT

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu stwierdził, że woda pochodząca z wodociągu sieciowego w Zalipiu nadaje się do celów sanitarnych (spłukiwania toalet, mycia, prania).

 

Wobec powyższego zakazuje się spożywania wody surowej.

 

Do celów spożywczych wodę

należy używać wyłącznie po jej przegotowaniu.

 

Urząd Gminy w Platerówce

 

Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia działalności w ramach mechanizmów pożyczkowych.

XXII Sesja Rady Gminy

K O M U N I K A T

   

       Podaję do wiadomości mieszkańców gminy, że w dniu 04.09.2017r. o godz. 1600 w świetlicy Domu Strażaka  w Platerówce

odbędzie się

XXII  SESJA  ZWYCZAJNA

RADY GMINY PLATERÓWKA

z następującym porządkiem dziennym:

1.   Informacja Wójta z działalności   w okresie między sesjami.

2.   Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji.

3. Informacja z wykonania budżetu gminy Platerówka za I półrocze 2017r.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1/ w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerówka;

2/ w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy logopedów, neurologopedów, terapeutów ruchowych, psychologów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerówka;

3/ w sprawie zmiany Uchwały nr XX/116/17 Rady Gminy w Platerówce z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Platerówka oraz granic ich obwodów;

4/ w sprawie zmiany “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2017 rok”;

5/ w sprawie: zasad poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;

6/ w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Platerówka na lata 2017-2020; 

7/ w sprawie: zmian w budżecie gminy Platerówka na 2017 rok.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski  radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

          Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Michał Mazur

 

Dożynki Gminne 2017

Pliki do pobrania