Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zajęcia pt. ,,Co ugotujemy i upieczemy to zjemy"

Zebranie wiejskie we Włosieniu

OGŁOSZENIE

 

   Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Włosień, że w dniu 17 stycznia 2018 roku o godzinie 1700 w świetlicy wiejskiej we Włosieniu odbędzie się

 

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WŁOSIEŃ.

 

Temat zebrania:

1. Podział funduszu sołeckiego na 2018 roku.

2. Plany sołectwa na 2018 rok.

3. Sprawy bieżące sołectwa.

 

                                                                                                                                                                                    Sołtys wsi Włosień

                                                                                                                                                                                 Monika Kowalewska

 

DZIAŁANIE 3.5 WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA – KONKURS HORYZONTALNY

BEZPŁATNY "PRZEWODNIK MINERALOGICZNY PO POWIECIE LUBAŃSKIM I LWÓWECKIM"

Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia działalności w ramach mechanizmów pożyczkowych.

XXII Sesja Rady Gminy

K O M U N I K A T

   

       Podaję do wiadomości mieszkańców gminy, że w dniu 04.09.2017r. o godz. 1600 w świetlicy Domu Strażaka  w Platerówce

odbędzie się

XXII  SESJA  ZWYCZAJNA

RADY GMINY PLATERÓWKA

z następującym porządkiem dziennym:

1.   Informacja Wójta z działalności   w okresie między sesjami.

2.   Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji.

3. Informacja z wykonania budżetu gminy Platerówka za I półrocze 2017r.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1/ w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerówka;

2/ w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy logopedów, neurologopedów, terapeutów ruchowych, psychologów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerówka;

3/ w sprawie zmiany Uchwały nr XX/116/17 Rady Gminy w Platerówce z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Platerówka oraz granic ich obwodów;

4/ w sprawie zmiany “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2017 rok”;

5/ w sprawie: zasad poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;

6/ w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Platerówka na lata 2017-2020; 

7/ w sprawie: zmian w budżecie gminy Platerówka na 2017 rok.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski  radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

          Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Michał Mazur

 

Dożynki Gminne 2017

Pliki do pobrania