Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Urząd Gminy w Platerówce  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gminy Platerówka oraz mobilnej strony internetowej gminy Platerówka zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminy Platerówka oraz aplikacji strony internetowej gminy Platerówka.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Platerówce, Platerówka 20, 59-816 Platerówka , numer telefonu:75 722 16 90

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-15

Data publikacji aplikacji mobilnej strony internetowej : 2016-01-15

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-02-12

Oświadczenie zostało ostatnio podane przeglądowi w dniu 2020-03-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Strona internetowa gminy Platerówka oraz  aplikacja mobilna strony internetowej gminy Platerówka jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaplaterowka.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 722 16 90 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Platerówce, Platerówka 20, 59-816 Platerówka, nr telefonu: 75 722 16 90

Do budynku prowadzi jedno wejście. Budynek jest nie przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.

Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek nie posiada windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Urzędu Gminy w Platerówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.